Poremećaji pamćenja

Poremećaji pamćenja se dele na kvantitativne i kvalitativne poremećaje. Kvantitativni poremećaji pamćenja U kvantitativne poremećaje pamćenja spadaju amnezije koje se dele na: retrogradnu amneziju, anterogradnu amneziju, amneziju u agnoziji, amneziju dementnih i psihogenu (funkcionalnu amneziju). Po definiciji, amnezije su takvi poremećaji pamćenja kod kojih postoji nesećanje za određene događaje koji su se desili u prošlosti. Ovo nesećanje može biti delimično ili potpuno i uglavnom je vezano za organska oštećenja centralnog nervnog sistema. Kod retrogradne amnezije postoji nesećanje za period koji je prethodio gubitku svesti, a kod anterogradne nesećanje za period posle povrede mozga (centralnog nervnog sistema). Ove vrste amnezija viđaju