Poremećaji ličnosti – Karakteristike

Poremećaji ličnosti – Karakteristike

Opšte karakteristike psihopatske osobe Svi poremećaji ličnosti imaju svoje opšte karakteristike prema kojima se može sumnjati na ovakav vid psihičkog poremećaja. Razni tipovi poremećaja ličnosti se jednim imenom nazivaju PSIHOPATIJE, a oni koji imaju takve karakteristike ličnosti nazivaju se psihopatske osobe. Ličnost je skup svih bitnih i najizrazitijih svojstava svakog pojedinca. Ličnost svakog čoveka je jedinstvena, upečatljiva i neponovljiva, pa omogućuje da se ljudi međusobno ne razlikuju samo po spoljašnjem izgledu, već i po suštinskim obeležjima svog duhovnog opredeljenja i društvenog ponašanja. S obzirom da je ličnost plod veoma složenog razvoja, ona je osetljiva i lako se remeti u toku duševnih

Poremećaji svesti

Poremećaji svesti

Svi poremećaji svesti se dele na poremećaje svesti u užem smislu i poremećaje svesti u širem smislu. Poremećaji svesti u užem smislu Poremećaji svesti u užem smislu se dele u dve podgrupe: kvantitativni poremećaji i kvalitativni poremećaji Kvantitativni poremećaji svesti: somnolencija, sopor, koma i kratki prekidi svesti. Somnolencija ili patološka pospanost je najblaži oblik ovog tipa poremećaja svesti, gde bolesnik sporo reaguje na spoljašnje draži, opažanje i shvatanje su otežani, reakciono vreme produženo. Sopor je teži poremećaj svesti, pri kome se sa bolesnikom teško uspostavlja kontakt, i to samo jakim bolnim spoljašnim dražima. Vremensko-prostorna orjentacija je otežana, dok je alopsihička