Šta je magnetna rezonanca?

Šta je magnetna rezonanca?

Magnetna rezonanca (MR) predstavlja sofisticiranu medicinsku dijagnostičku metodu koja koristi snažna magnetska polja i radio talase kako bi stvorila detaljne slike unutrašnjih struktura ljudskog tela. Ova tehnologija je postala neizostavan deo savremene medicinske prakse, omogućavajući lekarima preciznije dijagnostičke informacije i bolje razumevanje različitih patologija. Centralna ideja iza magnetne rezonance leži u interakciji između atoma u telu i snažnog magnetskog polja koje se primenjuje tokom pregleda. Atomi u našem telu, posebno vodonični atomi, imaju svoje magnetske osobine. Kada su izloženi jakom magnetskom polju, ti atomi se usklađuju s njim i generišu karakteristične signale koje detektuju radio talasi. U osnovi, aparat za