Poremećaji svesti

Poremećaji svesti

Svi poremećaji svesti se dele na poremećaje svesti u užem smislu i poremećaje svesti u širem smislu. Poremećaji svesti u užem smislu Poremećaji svesti u užem smislu se dele u dve podgrupe: kvantitativni poremećaji i kvalitativni poremećaji Kvantitativni poremećaji svesti: somnolencija, sopor, koma i kratki prekidi svesti. Somnolencija ili patološka pospanost je najblaži oblik ovog tipa poremećaja svesti, gde bolesnik sporo reaguje na spoljašnje draži, opažanje i shvatanje su otežani, reakciono vreme produženo. Sopor je teži poremećaj svesti, pri kome se sa bolesnikom teško uspostavlja kontakt, i to samo jakim bolnim spoljašnim dražima. Vremensko-prostorna orjentacija je otežana, dok je alopsihička